Home • Terms of Use

Общи условия

Страни

 1. Настоящите Общи условия определят реда, сроковете и условията на сключения от разстояние договор между aphrodisiac.bg, от една страна и лицето, което е изявило по електронен път в уебсайта aphrodisiac.bgсъгласие с условията на покупката, наричано по-долу за краткост “Клиент”, от друга, както и всички други взаимоотношения и спорове произтичащи от този договор.
 2. Дефиниции

 3. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:
  • Уебсайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
  • Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупко-продажби на стоки и/или услуги по електронен път;
  • “E-магазин aphrodisiac.bg” е уебсайт за електронна търговия на aphrodisiac.bg– виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки.
  • “IP Адрес” (“IP Address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
  • Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.
  • Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Съгласие

 • Всяко лице може да ползва предоставяните от aphrodisiac.bgчрез “e-магазин aphrodisiac.bg” ресурси и услуги при спазване на настоящите Общи условия.
 • Публикуването на настоящите Общи условия и на описанието и цените на стоките в “e-магазин aphrodisiac.bg” е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявление за покупка в съответствие с тях по описания в следващата алинея начин.
 • С натискане на виртуалния бутон “Запознат съм и съм Съгласен/а с Общите условия” след текста “Съгласен съм с общите условия за ползване на сайта”, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и приема да закупи избраните от него стоки при действащите условия.

 4.

 • Всяко отделно заявление за покупка, отправено от Клиента до aphrodisiac.bgсе счита за отделно договорено.
 • Отделните индивидуални договори се считат за сключени с авторизацията на съответното плащане.
 • При посочени неверни адрес и/или телефон в заявлението за покупка за aphrodisiac.bgне възниква задължение за изпълнение на поръчката.
 • Приема се, че всяко лице, което е заплатило цената на заявена от него за закупуване стока, е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия.
 • Приема се, че всяко лице, което се е съгласило с общите условия на сайта, доброволно участва в потока данни, обработвани от уеб инструменти за целите на оптимизация на продажбите.
 • Публикуване на информация за стоките в aphrodisiac.bg.

 5.

 • aphrodisiac.bgпубликува на aphrodisiac.bg кратко описание и цена за всяка от стоките, които могат да се закупят чрез “e-магазин aphrodisiac.bg“.
 • aphrodisiac.bgне носи отговорност при неистинност на посочената от производителя информация за стоката.

Цени

 

 6.

 • Всички публикувани в уебсайта aphrodisiac.bgцени са в български лева с ДДС.
 • Указаните цени на отделните стоки са за единично количество или единична опаковка и не включват разходите за доставка.
 • Дължимата от Клиента цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на извършване на заявлението за покупка на същата по начина, описан в чл. 3, ал. 3 от настоящите общи условия.

Време и начини на плащане

7.

 • Цената по чл. 6 и разходите по доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:
 • в брой при получаване на стоката (наложен платеж);
 • с дебитна/кредитна карта;
 • по банков път 
 • други начини указани в уеб страницата на aphrodisiac.bg

СИЛУЕТЕ ФОТ ЕООД

Обединена Българска Банка
IBAN: BG53RZBB91551008107023 
SWIFT CODE: RZBBBGSF
Основание: посочете номер на поръчка.

 • по друг указан на уеб страницата на aphrodisiac.bgначин.
 • Доставката се извършва след авторизацията на транзакцията, освен когато плащането се извършва при получаване на стоката.

Потвърждение по електронен начин.

 8.

 • Всички продукти, поръчани чрез уебайта aphrodisiac.bg, които в момента на заявяване на поръчката са в наличност, ще бъдат доставени до посочения от Вас адрес (в електронната заявка) в сроковете посочени по-долу (Срок на доставка), които текат от получаването на изрично потвърждение на заявената чрез Сайта поръчка на aphrodisiac.bg.
 • Заявката се счита за подадена след маркиране на отметката: „Запознат съм и съм Съгласен/а с Общите условия“ и натискане на бутона „Поръчка”.
 •  
 • Завършването на поръчката чрез натискането на бутона „Поръчка“ има действието на електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.Само след изрично потвърждение на заявената чрез уебсайта поръчка, договорът за покупко-продажба на продукта се счита за сключен.

Права и задължения на страните

 1. aphrodisiac.bg се задължава:
 • да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока;
 • да достави в срок заявената за покупка стока;
 • да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

10.
Клиентът се задължава:

 • да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка;
 • да плати цената на стоката;
 • да заплати разходите по доставката, когато има такива;
 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
 • да приеме доставката.

 

 

Клиентът следва:

 • да не подава фиктивни заявки или друга информация;
 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права;
 • да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.

Доставка

 

 11.

 • Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срокa посочен на уеб страницата, като общ срок на доставка.
 • Срокът за доставка по ал. 1 започва да тече от първият работен ден след авторизацията на плащането и след изричното потвърждение от страна на Клиента.
 • Стоката се доставя дискретно опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

Срок на доставка

12.

При наличност на продукта към момента на заявяване на поръчката, доставката за територията на България ще бъде извършена в рамките на 2 до 7 работни дни, считано от получаването на изрично потвърждение от страна на Клиента ( чрез направена поръчка в уебсайта на aphrodisiac.bg). Доставката се извършва чрез куриер на посочен от Клиента адрес. Доставка до адреси извън територията на Република България се извършва след допълнително уточнение с куриерска фирма на срока за доставка до посочения от Клинета адрес и авторизиране на всички разходи по придобиванто й.

 

 

Предаване на стоката
13.

 • Стоката се предава на Клиента или на друго лице, намиращо се на посочения от клиента адрес за доставка. Приемащото лице потвърждава с подписа си получаването на стоката от името на Клиента.
 • При предаване на стоката Клиентът или лицето по ал. 1 подписват придружаващите я документи.
 • При отказ извън случаите по чл. 15, т. 1, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети aphrodisiac.bgза всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
 • В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, aphrodisiac.bgсе освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 Отказ от получаване на пратка

14.

 • Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

А) доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

 Б) при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена.

 • След получаване на стоката Клиентът има право да поиска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.
 • При условията на ал. 1, т. А, както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
 • В случай, че Клиентът не е удовлетворен от доставените продукти, които е закупил от електронния магазин aphrodisiac.bg, може, без да посочва конкретна причина, в срок от 14 календарни дни от получаването на доставката да се откаже от сключения договор и да върне закупените продукти във вида (с количество или качество, включително и получените подаръци към тях), в който са били доставени и спазване на условията за връщане на стоката посочени в т. 14.6 в срок от 14 календарни дни от упражняването на това право на Клиента. Клиентът трябва да върне стоката за своя сметка със същия куриер на адрес:
 • Oфиc нa Eĸoнт Eĸcпpec: aдpec нa oфиca: гp. Coфия, yл. „Блага Димитрова” № 23 или
 • Oфиc нa Cпиди: aдpec нa oфиca: гp. Coфия, yл. „Велчо Атанасов” № 24
  • Зa дa yпpaжнитe пpaвoтo cи нa oтĸaз e нeoбxoдимo дa ce cвъpжeтe c нac и дa ни yвeдoмитe нeдвycмиcлeнo зa Baшeтo жeлaниe, като попълните формуляр за връщане ( формуляр за връщане – Link – Велян)
  • Клинетът не може да упражни правото си на отказ в случай, че е:
 • Oпaĸoвĸaтa нa пpoдyĸтa, ĸaĸтo и caмият пpoдyĸт нe тpябвa дa бъдaт пoвpeдeни или изпoлзвaни oт Kлиeнтa.
 • Има следи от използване, замърсяване, физически повреди, деформации на продукта или опаковката. Продукта дa нe е измивaн или пoчиcтвaн.
 • Bcичĸи пpиндpyжaвaщи eтиĸeти cлeдвa дa ca зaпaзeни.
 • Да бъде приложена товарителницата в оригинал или копие, с която пратката е била получена.
 • При отказ извън случаите по чл. 15, т. 1, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети aphrodisiac.bgза всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
  • Πpи нeизпълнeниe нa тези ycлoвия aphrodisiac.bg cи зaпaзвa пpaвoтo дa нe пpиeмe въpнaтият пpoдyĸт и cъoтвeтнo дa нe възстанови нaпpaвeнитe paзxoди пpи зaĸyпyвaнeтo мy. В този случай продуктите ще бъде върнат на потребителя за негова сметка придружени с протокол с описана причина за отказа.
  • Ако рекламацията бъде одобрена клиента има право да бъде компенсиран по следните начини:

 

        –     Зaмянa нa пpoдyĸтa c нoв, в cлyчaй нa дeфeĸт.

              –     Избop нa дpyг пpoдyĸт и пpиcпaдaнe нa вeчe зaплaтeнaтa cтoйнocт.

              –     Bъзcтaнoвявaнe нa зaплaтeнaтa cyмa по банков път.

Избepeтe oпция зa yдoвлeтвopявaнe нa вашата peĸлaмaциятa и ниe щe ce cвъpжeм c Bac в рамките на 5 работни дни, за да Ви yвeдoмим дaли peĸлaмaциятa Bи e одобрена. В случай, че рекламацията Ви бъде одобрена в cpoĸ oт 5 дo 7 paбoтни дни след одобрението щe изпълним избpaната oт Bac опция за компенсация.

 

 • Aĸo избepeтe възcтaнoвявaнe нa зaплaтeнaтa cyмa по банков път ще бъде нeoбxoдимo дa ни пpeдocтaвитe дaнни нa бaнĸoвa cмeтĸa, пo ĸoятo дa възстановим cyмaтa. Възстановяване на суми се извършва по банков път в рамките на 7 работни дни от одобрението на рекламацията.

 

Разкриване на информацията

 1. aphrodisiac.bgсе задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
  • е получил изричното съгласие на Клиента;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
  • aphrodisiac.bgе длъжно да предостави информацията по силата на закона.

Отговорност

 1. aphrodisiac.bg не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства извън контрола на aphrodisiac.bg – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на aphrodisiac.bg.

  Обезщетения
  19. Клиентът е длъжен да обезщети aphrodisiac.bg и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

  Арбитраж
  20. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при БТПП, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

  Недействителност
  21. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

  Права на интелектуална собственост
  22. Всички права на интелектуална собственост върху елементите на “e-магазин aphrodisiac.bg” принадлежат на aphrodisiac.bg, включително, без да се ограничават до: текстове, графика, компютърни програми, бази данни и др. подобни.

Приложимо право
23. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Към магазина Контакти